Informacja dla Mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie - Rozwój OZE - projekty parasolowe


20170915_1

Szanowni Państwo,

z radością informuję, że złożony w partnerstwie z Gminą Niebylec,  projekt pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”,  uzyskał dofinansowanie.

14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął stosowną uchwałę dzięki, której uzyskamy dotacje
w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.1. Rozwój OZE, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), na montaż instalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacja fotowoltaiczna) w obiektach mieszkalnych na terenie Gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie.

Projekt wyznacza za główny cel strategiczny   „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie poprzez montaż na 791 obiektach mieszkalnych 964 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,52 MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych:
− zwiększenie od 2018 r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie 964 szt. instalacji OZE;
− zmniejszenie w od 2019 r. w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie emisji CO2 do atmosfery w wysokości 1 868,37 t CO2/rok − obniżenie w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie od 2019 r. kosztów zużycia energii cieplnej w wyniku produkcji energii z OZE w wysokości 2 811 033,50 kWh/rok,
− obniżenie w Gminach Niebylec i Wielopole Skrzyńskie od 2019 r. kosztów zużycia energii elektrycznej w wyniku produkcji energii z OZE w wysokości 1 203 957,00 kWh/rok.

Wskaźniki kluczowe dla gminy Wielopole Skrzyńskie:
1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. MWt 0,53
2. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. MWe 0,70
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Szt. 128,00
4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Szt. 217,00

Z chwilą uzyskania przez gminę informacji o aktualnym harmonogramie wdrażania projektu mieszkańcy zostaną powiadomieni o dalszym toku podejmowanych działań niezbędnych w celu uzyskania dotacji. Z każdym zakwalifikowanym uczestnikiem projektu gmina podpisze umowę użyczenia. Mieszkańcy będą zobowiązani do wpłacenia wymaganego udziału finansowego w określonym terminie na wyodrębnione konto projektu zgodnie z warunkami umowy.

Warto dodać, że dzięki realizacji projektu bezpośrednimi beneficjentami dotacji Unii Europejskiej będą gospodarstwa domowe
z terenu naszej gminy.


Marek Tęczar

Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie